เกี่ยวกับการประกวด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า “รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ” หรือ “SME National Awards” ขึ้น โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 14 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในปี2549 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความคาดหวังว่าจะเป็นเวทีกลางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการจัดประกวดที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มี SME จำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ต่อมาในปี 2565 สสว. ได้เล็งเห็นว่าธุรกิจขนาด Micro มีความสำคัญต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

ดังนั้น ในปี 2565 สสว. จึงได้ทำการเพิ่มเติม ธุรกิจขนาด Micro เข้ามาอยู่ในการประกวดรางวัล โดยได้ปรับเปลี่ยนชื่อการจัดการประกวดรางวัลเป็น “รางวัลสุดยอด MSME แห่งชาติ” สำหรับผู้ประกอบการ MSME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป โดยมีกลุ่มธุรกิจ SME ที่เป็นเป้าหมายใน 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 24 กลุ่มธุรกิจย่อย สำหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินนั้น จะอ้างอิงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999) และเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณาต่างๆ มีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ สำหรับปี 2566 สสว. ได้จัดให้มีการประกวดรางวัล MSME National Awards อย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 15 เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย

โดยการดำเนินโครงการในปี 2566 ได้เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมประกวดรางวัล ได้แก่ MSME Provincial Champion Awards และได้เพิ่มเติมกิจกรรมการต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล MSME National Awards และ MSME Provincial Champion Awards เพื่อเตรียมพร้อม หรือเพิ่มโอกาสทางการค้า ในระดับประเทศ หรือ ในระดับสากล

Award Journey

UK Business Awards is the perfect place to share your business success story, learn about the latest industry developments and celebrate your success in style. Getting involved is easy.
  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
If you need any assistance with the entry process, be sure to download our Resources or book a call with our consultant Kristina Simonovic.