เกณฑ์การพิจารณารางวัล Provincial Champion Award

เฟ้นหา MSME ระดับจังหวัด
ที่มีศักยภาพ มาตรฐานในการดำเนินงาน
พร้อมทั้งมีเอกลักษณ์โดดเด่น รวมถึงมีส่วนร่วมกับชุมชน

สำหรับผู้ประกอบการ MSME ในพื้นที่จังหวัด
จำนวน 77 รางวัล

กรอบและเกณฑ์การให้คะแนนรางวัล MSME Provincial Champion Awards ครั้งที่ 2

ผู้ชนะจังหวัดละ 1 รางวัลที่มีคะแนนสูงสุด

176 คะแนน

ขั้นต่ำเพื่อผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย

โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และในแต่ละหมวดจะประกอบไปด้วยประเด็นพิจารณา
4-8 ข้อ เพื่อใช้สัมภาษณ์ ตรวจสอบ และการขอเอกสาร/หลักฐานจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับรางวัล Provincial Champion Awards ปี 2567 และมีคะแนนสูงสุดของจังหวัด

เกณฑ์และสัดส่วนการให้คะแนน

หมวดหมู่ เกณฑ์คะแนน
หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร 40
หมวดที่ 2 การวางแผนการดำเนินธุรกิจ 40
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 40
หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 10
หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 10
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ 40
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 20
หมวดที่ 8 ความเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์/บริการ และ การมีส่วนร่วม/ความเชื่อมโยงกับชุมชน 20
หมวดที่ 9 การประยุกต์กิจการกับเศรษฐกิจสีเขียว 10
รวม 220