เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME National Award

เฟ้นหา MSME ระดับประเทศ
ที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน

สำหรับผู้ประกอบการ MSME ทั่วประเทศ
จำนวน 40 รางวัล

กรอบและเกณฑ์การให้คะแนนรางวัล MSME National Awards ครั้งที่ 16

ผู้ชนะที่มีคะแนนสูงสุด 40 รางวัลลำดับแรก โดยมี

800 คะแนน

ขั้นต่ำเพื่อผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย

โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และในแต่ละหมวดจะประกอบไปด้วยประเด็นพิจารณา 4-8 ข้อ เพื่อใช้สัมภาษณ์ ตรวจสอบ และการขอเอกสาร/หลักฐานจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับรางวัลสุดยอด MSME แห่งชาติ ครั้งที่ 16

เกณฑ์และสัดส่วนการให้คะแนน

หมวดหมู่ เกณฑ์คะแนน
หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร 140
หมวดที่ 2 การวางแผนการดำเนินธุรกิจ 140
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 160
หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 100
หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 100
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ 160
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 200
รวม 1,000