รางวัล Provincial Champion Award

เฟ้นหา MSME ระดับจังหวัด
ที่มีศักยภาพ มาตรฐานในการดำเนินงาน
พร้อมทั้งมีเอกลักษณ์โดดเด่น รวมถึงมีส่วนร่วมกับชุมชน

สำหรับผู้ประกอบการ MSME ในพื้นที่จังหวัด
จำนวน 77 รางวัล